logo_priemi_me_1[1] news-logo-230x155[1]

Проект № BG05M9OP001-1.003-2276-C01

Създаване на нови работни места в
„МАЙ КУРИЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД „

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

БЕНЕФИЦИЕНТ: „МАЙ КУРИЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Проект: „ Създаване на нови работни места в „МАЙ КУРИЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД“
Обща стойност на проекта: 348 503,56  лева, Принос на ЕС: 348 503,56  лева
Брой представители на целевата група (заети лица), включени в проектните дейности: 32

С подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, „МАЙ КУРИЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД реализира проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”. Проектното предложение е насочено към наемане на нови работници и служители в „МАЙ КУРИЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и закупуване на специализиран софтуер за новоразкритите работни места. Реализацията му ще осигури развитието на човешките ресурси, повишаване на производителността и адаптивността на работната сила, подобряване ефективността, ефикасността и конкурентоспособността на компанията.

Общата цел на проекта е ориентирана към осигуряване на устойчива заетост и интеграция на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда – безработни младежи на възраст до 29 г. вкл. и продължително безработни и неактивни лица. Социалната насоченост на проектното предложение ще даде реална възможност на новопостъпилите служители да получат трудова реализация и трайна заетост. Специфичните цели на проекта са ориентирани към:

  • Увеличаване на започналите работа безработни младежи до 29 год. възраст вкл. с 20 броя, чрез наемане на трудови договори за субсидирана заетост;
  • Увеличаване броя на започналите работа безработни и неактивни лица с 12 броя, чрез наемане на трудови договори за субсидирана заетост;
  • Материално обезпечаване на новите работни места, което ще осигури качествено изпълнение на трудовите задачи;
  • Създаване на устойчива заетост – наемане на минимум 16 от лицата назначените по проекта, за не по-малко от 12 месеца след приключване на субсидирания период;
  • Подобряване капацитета на компанията с цел повишаване качеството на предоставяните услуги;
  • Популяризиране на проекта сред многобройните български и чуждестранни партньори на дружеството.

Успешното осъществяване на определените проектни цели и предвидените резултати от неговото изпълнение се осъществява, чрез реализацията на следните проектни дейности:

  • Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца.
  • Закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, свързани със създаването на нови работни места  и осигуряване на необходимата материално-техническа база за новоназначените служители.
  • Провеждане на дейности по информиране и публичност в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г.
  • Провеждане на дейности за организация и управление на проекта, основани на добро техническо и финансово менажиране на предвидените по договор дейности и осъществяване на ефективна комуникация с Управляващия орган.

Този информационен материал е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МАЙ КУРИЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.